Nederlands English

Privacyverklaring

ProTurn is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van ProTurn is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.
Dit Privacy Statement is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking
2. Bewaren van gegevens
3. Beveiliging van uw gegevens
4. Rechten van betrokkenen
5. Contactgegevens

Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ProTurn verwerkt om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Wij gebruiken deze gegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het begeleiden van uw trainings- en/of coachingstraject, het in behandeling nemen van vragen en eventuele klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Om deze diensten te optimaliseren kunnen de gegevens tevens gebruikt worden om de diensten van ProTurn te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

2. Bewaren van gegevens
ProTurn bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

3. Beveiliging van uw gegevens
ProTurn beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Versleuteling van uw gegevens, fysieke en administratieve toegangscontroles gerelateerd aan data en servers is onderdeel van onze beveiligingsprocedures.

4. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

5. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de juiste verwerking, het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens richten tot:

Pieter-Jan van Tilborg
ProTurn B.V.
Heilaardreef 6a
4814 NM BREDA
info@proturn.nl

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst kunt u onze uitgebreide privacyverklaring, door middel van een schriftelijk verzoek hiertoe, opvragen bij de Back Office van ProTurn.

My ProTurn